Informácia pre uchádzača o zamestnanie

Informácia pre uchádzača o zamestnanie

 

Všetkých uchádzačov prosíme, aby do svojich žiadosti o prijatie do zamestnania vložili súhlas so spracúvaním osobných údajov, napr. v tomto znení:Ja – ........................................................................................................................................... (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa), týmto udeľujem súhlas, aby subjekt:  ID Group, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 20129/P. IČO: 44165463, DIČ: 2022612548, IČ DPH: SK2022612548.  Sídlo: Prostějovská 37/A, 080 01 Prešov, SR.  Štatutárny orgán: Mgr. Ingrid Kováčová, Ing. Dušan Michalčík (ďalej len „subjekt“) spracúval moje osobné údaje, v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu: osobné údaje uvedené v mojom profesnom životopise a doplňujúcej dokumentácii, a to najmä: titul, meno, priezvisko, bydlisko, mailový a telefonický kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté (napr. fotografia). Účelom spracúvania osobných údajov subjektom je evidencia uchádzačov o zamestnanie a udržovanie databázy uchádzačov o zamestnanie, na účely ich prípadného oslovenia zo strany vyššie uvedeného subjektu, ak prejaví v budúcnosti záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie.

 

Súhlas sa udeľuje na obdobie 24 mesiacov.

 

V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

 

 

 

V ..............................., dňa ............................

 

 

 

 

 

..........................................................

podpis