Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba

 

ID Group, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 20129/P

IČO: 44165463, DIČ: 2022612548, IČ DPH: SK2022612548.  Sídlo: Prostějovská 37/A, 080 01 Prešov, SR.  Štatutárny orgán: Mgr. Ingrid Kováčová, Ing. Dušan Michalčík

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

 

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu, vzhľadom k tomu, že nemá zákonnú povinnosť v zmysle §44 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Určenie zodpovednej osoby

  1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní určiť zodpovednú osobu, ak 

  1. spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,

  2. hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu, alebo

  3. hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.

 

___________________________________________________________________________

Kontaktné údaje

Prostějovská 8804/37/A, 080 01 Prešov
Telefón: +421905677015
E-mail: info@bizarre.sk