Návrh na začatie konania

[Meno a priezvisko toho, kto návrh podáva, korešpondenčná adresa]

 

 

 

Úrad na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07  Bratislava

 

V [miesto], dňa [deň, mesiac, rok]

 

 

 

 

Vec:

Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

Dňa [deň, mesiac, rok] som zistil/a, že [meno, priezvisko, trvalý pobyt] alebo spoločnosť [doplniť názov] so sídlom [adresa], IČO: [∙] porušuje ochranu mojich osobných údajov, konkrétne [označiť práva, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené a ako k danému porušeniu došlo, napr. prevádzkovateľ zverejnil moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fotografia, na ktoré som nedal/a súhlas a nie je mi známe, že by existoval iný právny základ na takéto spracúvanie].

 

Svoje tvrdenie o zverejnení osobných údajov preukazujem dôkazom, ktorý tvorí prílohu tohto podania a zároveň úradu predkladám kópiu listu zo dňa [deň, mesiac, rok], ktorým som si u prevádzkovateľa uplatnil/a svoje právo na výmaz. Zároveň v prílohe tohto podania prikladám odpoveď prevádzkovateľa zo dňa [deň, mesiac, rok] na moju výzvu, ktorou som i uplatnil/a právo
na výmaz.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že som na takéto spracúvanie osobných údajov nedal/a súhlas a s argumentáciou prevádzkovateľa sa nestotožňujem z dôvodu [uviesť dôvod, prečo považujete odpoveď prevádzkovateľa za nedostatočnú] podávam podľa § 100 ods. 1 a 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Vo vzťahu k podmienkam ustanoveným v § 100 ods. 5 písm. b) a d)  zákona o ochrane osobných údajov prehlasujem, že

  1. nemám žiadnu vedomosť o tom, že vec, ktorej sa môj návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní a

  2. od udalosti, ktorej sa môj návrh týka, v deň jeho doručenia úradu neuplynú viac ako tri roky. 

 

Týmto, žiadam Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, aby vo veci môjho návrhu začal konanie o ochrane osobných údajov.

 

 

[podpis navrhovateľa/dotknutej osoby]

 

Prílohy:

  1. Dôkaz - [napr. print screen obrazovky webového prehliadača, na ktorom sú zverejnené moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, fotografia, prípadne link ]

  2. Kópia listiny, ktorým som si uplatnil/a svoje právo na výmaz zo dňa [deň, mesiac, rok]

  3. Kópia listiny zo dňa [deň, mesiac, rok], ktorou prevádzkovateľ reagoval na moju výzvu