Spracovateľské činnosti

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa

ID Group, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č. 20129/P

IČO: 44165463, DIČ: 2022612548, IČ DPH: SK2022612548.  Sídlo: Prostějovská 37/A, 080 01 Prešov, SR.  Štatutárny orgán: Mgr. Ingrid Kováčová, Ing. Dušan Michalčík

 

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov stanovuje prevádzkovateľovi povinnosť poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, resp. v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla oboznámiť a riadne im porozumela. 

 

Uchádzači o zamestnanie 

 • Účel: evidencia a vykonanie výberového konania na obsadenie voľnej pracovnej pozície

 • Právny základ: § 13 ods. 1 písm. a) zák. 18/2018 Z.z.

 • Rozsah: titul, meno, priezvisko, e-mail, kontakt, osobné údaje uvedené v životopise.

 • Kategória: bežné osobné údaje

 • Lehota uchovávania: v zmysle lehoty uvedenej v udelenom súhlase (v prípade neuvedenia lehoty vyššie uvedené osobné údaje sú uchovávané maximálne 12 mesiacov)

 • Príjemca: prevádzkovateľ a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 • Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

 • Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Zamestnanci: 

 • účel: vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom

 • právny základ spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom:  §13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov, z titulu plnenia si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa, predovšetkým na tieto účely:

 • vedenie personálnej agendy 

 • vedenie mzdovej agendy 

 • pracovná zdravotná služba

 • BOZP

 

Plnenie zákonných povinností zamestnávateľa vyplýva z právnej legislatívy SR, predovšetkým Zákonníka práce (311/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, , zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení,  zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.

 

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Rozsah: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, podpis, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, údaje o vzdelaní, poberanie prídavkov na deti, mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, funkčný plat, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, ročný úhrn vyplateného dôchodku, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, údaje o súčasných (ostatných) zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, deň začiatku pracovného pomeru alebo pracovnej činnosti, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje z dokladu o bezúhonnosti, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, údaje zo zamestnaneckej zmluvy, osobné údaje z majetkového priznania,  osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, alebo inej osobnej agende, údaje z titulu daňových a účtovných povinností prevádzkovateľa, údaje z titulu plnenia odvodových povinnosti (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa), údaje z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, údaje o pracovnom úraze, údaje potrebné pre plnenie si zamestnávateľských povinností prevádzkovateľa.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania –neuskutočňuje sa.

 

Vyššie uvedené spracúvanie osobných údajov sa vykonáva bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

Doba uchovávania: po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu resp. v zmysle osobitných predpisov, ktoré môžu stanovovať dlhšiu dobu archivácie.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • orgány verejnej správy (Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a pod.)

 • orgány činné v trestnom konaní (polícia, prokuratúra, súdy)

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Evidencia došlej a odchádzajúcej pošty

Účel: písomná a elektronická komunikácia (evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe)

Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Doba uchovávania: nevyhnutná doba na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • žiaden

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

 

Web stránka www.bizarre.sk 

Účel 1: propagácia a prezentácia akcií, ponúk a služieb 

Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby na fotografiách alebo videách z hromadných akcií, IP adresa návštevníka stránky

Doba uchovávania: 5 rokov

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • -

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

 

Účel 2: objednávky jedál

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Vybavenie objednávky zadanej prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej službe na nákup tovaru a služieb a plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). 

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby (meno, priezvisko, adresa, platobné údaje, kontaktné údaje), IP adresa návštevníka stránky

Doba uchovávania: nevyhnutná doba na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov s ohľadom na legislatívne predpisy SR.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • platobné údaje – banka

 • údaje potrebné pre zrealizovanie donášky – kuriérska spol.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

 

IP adresa - ako osobný údaj sa spracúva na základe právneho základu: : §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.Cookies – ako osobný údaj.  Na poskytovanie a optimalizáciu našich služieb používame cookies. Veľké množstvo cookies používame výlučne na základe vášho súhlasu. Výnimka z tejto požiadavky na súhlas sa vzťahuje len na súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich služieb.

Právny základ spracúvania technicky nevyhnutných cookies ako osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

 

Náš oprávnený záujem vyplýva zo

 • zabezpečenia hladkého vytvorenia spojenia,

 • zaistenia pohodlného používania našej webovej stránky/aplikácie,

 • vyhodnotenia bezpečnosti a stability systému.

 

Cookies, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu:

 

Analytické cookies - Tieto súbory cookies využíva napríklad Google Analytics pre analytické účely. Zhromažďujú anonymné štatistické informácie o tom, ako ľudia využívajú a zobrazujú naše webové stránky. 

Marketingové cookies - Tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré by vás mohli pravdepodobne zaujímať na základe vašich zvykov pri prehliadaní.

Tieto súbory cookie, ktoré slúžia pre náš obsah a/alebo poskytovateľov reklám, môžu kombinovať informácie zhromaždené z našej webovej stránky s ďalšími informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili, týkajúce sa aktivít vášho webového prehliadača v rámci ich siete webových stránok.

Bližšie informácie ohľadom cookies sú uvedené v sekcii „zásady spracúvania osobných údajov“.

 

Poskytovanie služieb (oslava, catering, koncert, akcia, podujatie, školenie a iné)

Účel: poskytovanie služieb 

Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby (platobné a kontaktné údaje fyzickej osoby)

Doba uchovávania: nevyhnutná doba na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov s ohľadom na legislatívne predpisy SR.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • platobné údaje – banka

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

 

Prevádzkovanie sociálnych sietí

https://www.facebook.com/Bizarre-Music-Cafe-63182423221/

https://www.instagram.com/bizarre.sportbar.restaurant/?hl=sk

Účel: propagácia a prezentácia akcií, ponúk a  služieb 

Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1 písm. f) zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oprávnený záujem), ktorý je považovaný za právny základ spracúvania osobných údajov.

Účel: písomná a elektronická komunikácia (evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe)

Kategórie spracúvaných osobných údajov – fotografie, videá a údaje, ktoré sú verejne viditeľné prostredníctvom prevádzkovateľa soc. sietí

Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

Doba uchovávania: doba nevyhnutná na splnenie účelu spracúvania, najviac však 3 roky.

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • žiaden

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  osobné údaje prostredníctvom soci. sietí sú prenášané do iných krajín. Neprenáša ich však spoločnosť ID Group, s.r.o., ale prevádzkovateľ soc. sietí a účtov.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Kategórie dotknutých osôb  – fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.
Kamerový systém

Prevádzkovateľ

ID Group, s.r.o.

Dotknutá osoba / Dotknuté osoby

fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch

Rozsah osobných údajov

bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

Účel spracúvania osobných údajov

(Oprávnené záujmy prevádzkovateľa)

ochrana majetku prevádzkovateľa alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi)

Právny základ

§13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov na účel oprávnených záujmov (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh).


Prevádzkovateľ vykonal test proporcionality. Je uvedený v Posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov v zmysle §42 zák. 18/2018 Z.z., ktorý sa nachádza u riaditeľa školy.

Technická špecifikácia

 • dostupná u prevádzkovateľa

Doba uchovávania osobných údajov

15 dní

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: 


Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: 


Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe zákona: 

nie jenie jeSúd, orgány činné v trestnom konaní

Automatizované rozhodnutia a profilovanie

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Práva dotknutej osoby

§19-28 zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 • právo na prístup k osobným údajom

 • právo na opravu osobných údajov

 • právo na výmaz osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 • právo na prenosnosť osobných údajov

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov


Informácie dotknutej osobe, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov,  je prevádzkovateľ (aj v zastúpení zodpovednej osoby)  povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ (aj v zastúpení zodpovednej osoby) poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa

Prijaté technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len poverené osoby u prevádzkovateľa, ktoré sú zároveň poučené o spracúvaní a ochrane týchto osobných údajov a ktoré zároveň podpísali tzv. mlčanlivosť. Dokumenty/doklady sú dostupnú u prevádzkovateľa.

Vyhlásenie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Zodpovedná osoba

nebola určená, nakoľko prevádzkovateľ nemá takúto povinnosť.

 

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. e) zák. 18/2018 Z.z. / Identifikácia príjemcov:

 • orgány činné v trestnom konaní

Informácia v zmysle §19 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. -  prevádzkovateľ neplánuje prenos osobných údajov do iných krajín alebo medzinárodných organizácií

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. c) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. d) zák. 18/2018 Z.z.: ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. 18/2018 Z.z.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. e) zák. 18/2018 Z.z.: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou.

Informácia v zmysle §19 ods. 2 písm. f) zák. 18/2018 Z.z.: osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

______________________________________________________________________

 

Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom, sú uvedené na našej webovej stránke www.bizarre.sk v sekcii „zásady ochrany osobných údajov“.